Ñêà÷àòü áåñïëàòíî Íîðìàòèâíî-ïðàâîâûå äîêóìåíòû
Ãëàâíàÿ arrow Ãðàäîñòðîèòåëüñòâî, æèëèùíàÿ ïîëèòèêà arrow Ïîñòàíîâëåíèå Ãîññòðîÿ ÐÔ îò 30.08.2002 ã. ¹ 108  
20.05.2019
   

Ïîñòàíîâëåíèå Ãîññòðîÿ ÐÔ îò 30.08.2002 ã. ¹ 108 Âåðñèÿ äëÿ ïå÷àòè

Ïîñòàíîâëåíèå Ãîññòðîÿ ÐÔ îò 30 àâãóñòà 2002 ã. N 108

Î ñðåäíåé ðûíî÷íîé ñòîèìîñòè 1 êâ. ìåòðà îáùåé ïëîùàäè æèëüÿ íà IV êâàðòàë 2002 ã. äëÿ ðàñ÷åòà ðàçìåðà áåçâîçìåçäíûõ ñóáñèäèé è ññóä íà ïðèîáðåòåíèå æèëûõ ïîìåùåíèé âñåìè êàòåãîðèÿìè ãðàæäàí, êîòîðûì óêàçàííûå ñóáñèäèè è ññóäû ïðåäîñòàâëÿþòñÿ çà ñ÷åò ñðåäñòâ ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà

 

 ñîîòâåòñòâèè ñ ðàñïîðÿæåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 16 ìàðòà 2000 ã. N 394-ð Ãîñóäàðñòâåííûé êîìèòåò Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî ñòðîèòåëüñòâó è æèëèùíî-êîììóíàëüíîìó êîìïëåêñó, ïðîàíàëèçèðîâàâ èìåþùèåñÿ äàííûå Ãîñêîìñòàòà Ðîññèè î öåíàõ íà ðûíêå æèëüÿ è ñòîèìîñòè ñòðîèòåëüñòâà 1 êâ. ìåòðà îáùåé ïëîùàäè æèëüÿ ïî èòîãàì II êâàðòàëà 2002 ã., ïðåäëîæåíèÿ àäìèíèñòðàöèé ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, è ïðèíèìàÿ âî âíèìàíèå îæèäàåìûé ðîñò ñòîèìîñòè ñòðîèòåëüíîé ïðîäóêöèè, ïðîãíîçèðóåìûé Ìèíýêîíîìðàçâèòèÿ Ðîññèè íà III êâàðòàë 2002 ã. è IV êâàðòàë 2002 ã., ïîñòàíîâëÿåò:

Óòâåðäèòü ñðåäíþþ ðûíî÷íóþ ñòîèìîñòü 1 êâ. ìåòðà îáùåé ïëîùàäè æèëüÿ äëÿ ðàñ÷åòà ðàçìåðà áåçâîçìåçäíûõ ñóáñèäèé è ññóä, ïîäëåæàùóþ ïðèìåíåíèþ ôåäåðàëüíûìè îðãàíàìè èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, îðãàíàìè èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè äëÿ ðàñ÷åòà ñóáñèäèé è ññóä, âûäåëÿåìûõ ïî ïëàíàì IV êâàðòàëà 2002 ã., äëÿ âñåõ êàòåãîðèé ãðàæäàí, êîòîðûì óêàçàííûå ñóáñèäèè è ññóäû ïðåäîñòàâëÿþòñÿ çà ñ÷åò ñðåäñòâ ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà íà ïðèîáðåòåíèå (ñòðîèòåëüñòâî) æèëûõ ïîìåùåíèé, â ðàçìåðàõ (ðóáëÿõ) ñîãëàñíî ïðèëîæåíèÿì N 1 è N 2 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

 

Ïðåäñåäàòåëü                                                                         À.Ø. Øàìóçàôàðîâ

 

Çàðåãèñòðèðîâàíî â Ìèíþñòå ÐÔ 12 ñåíòÿáðÿ 2002 ã.

Ðåãèñòðàöèîííûé N 3792

 

Ïðèëîæåíèå N 1

ê ïîñòàíîâëåíèþ Ãîññòðîÿ ÐÔ

îò 30 àâãóñòà 2002 ã. N 108

 

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ                           |           8850        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ñåâåðíûé ðàéîí                                 |           7620        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ðåñïóáëèêà Êàðåëèÿ                             |           7000        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ðåñïóáëèêà Êîìè                                |           8020        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü                          |           7300        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Íåíåöêèé àâòîíîìíûé îêðóã                      |           8640        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Âîëîãîäñêàÿ îáëàñòü                            |           7600        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ìóðìàíñêàÿ îáëàñòü                             |           8000        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ñåâåðî-Çàïàäíûé ðàéîí                          |           6860        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ëåíèíãðàäñêàÿ îáëàñòü                          |           7000        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Íîâãîðîäñêàÿ îáëàñòü                           |           6950        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ïñêîâñêàÿ îáëàñòü                              |           6500        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Öåíòðàëüíûé ðàéîí                              |           9700        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Áðÿíñêàÿ îáëàñòü                               |           6200        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Âëàäèìèðñêàÿ îáëàñòü                           |           6400        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Èâàíîâñêàÿ îáëàñòü                             |           6200        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Êàëóæñêàÿ îáëàñòü                              |           6940        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Êîñòðîìñêàÿ îáëàñòü                            |           6200        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü                             |          11000        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Îðëîâñêàÿ îáëàñòü                              |           7200        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ðÿçàíñêàÿ îáëàñòü                              |           7200        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ñìîëåíñêàÿ îáëàñòü                             |           7200        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Òâåðñêàÿ îáëàñòü                               |           7200        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Òóëüñêàÿ îáëàñòü                               |           7420        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|ßðîñëàâñêàÿ îáëàñòü                            |           7900        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Âîëãî-Âÿòñêèé ðàéîí                            |           6850        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ðåñïóáëèêà Ìàðèé-Ýë                            |           6200        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ðåñïóáëèêà Ìîðäîâèÿ                            |           5800        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|×óâàøñêàÿ Ðåñïóáëèêà                           |           6800        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Êèðîâñêàÿ îáëàñòü                              |           6800        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Íèæåãîðîäñêàÿ îáëàñòü                          |           7200        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Öåíòðàëüíî-×åðíîçåìíûé ðàéîí                   |           6340        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Áåëãîðîäñêàÿ îáëàñòü                           |           6600        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Âîðîíåæñêàÿ îáëàñòü                            |           6480        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Êóðñêàÿ îáëàñòü                                |           5900        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ëèïåöêàÿ îáëàñòü                               |           6300        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Òàìáîâñêàÿ îáëàñòü                             |           6200        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ïîâîëæñêèé ðàéîí                               |           7110        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ðåñïóáëèêà Êàëìûêèÿ                            |           5100        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ðåñïóáëèêà Òàòàðñòàí                           |           7700        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Àñòðàõàíñêàÿ îáëàñòü                           |           6400        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Âîëãîãðàäñêàÿ îáëàñòü                          |           7000        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ïåíçåíñêàÿ îáëàñòü                             |           6200        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ñàìàðñêàÿ îáëàñòü                              |           7600        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ñàðàòîâñêàÿ îáëàñòü                            |           7000        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Óëüÿíîâñêàÿ îáëàñòü                            |           6300        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ñåâåðî-Êàâêàçñêèé ðàéîí                        |           7130        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ðåñïóáëèêà Àäûãåÿ                              |           6620        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ðåñïóáëèêà Äàãåñòàí                            |           6540        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ðåñïóáëèêà Èíãóøåòèÿ                           |           5680        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|×å÷åíñêàÿ Ðåñïóáëèêà                           |           8380        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Êàáàðäèíî-Áàëêàðñêàÿ Ðåñïóáëèêà                |           6500        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Êàðà÷àåâî-×åðêåññêàÿ Ðåñïóáëèêà                |           6500        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ðåñïóáëèêà Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ - Àëàíèÿ            |           6500        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Êðàñíîäàðñêèé êðàé                             |           7860        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ñòàâðîïîëüñêèé êðàé                            |           7230        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ðîñòîâñêàÿ îáëàñòü                             |           6900        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Óðàëüñêèé ðàéîí                                |           8390        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ðåñïóáëèêà Áàøêîðòîñòàí                        |           8200        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Óäìóðòñêàÿ Ðåñïóáëèêà                          |           7400        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Êóðãàíñêàÿ îáëàñòü                             |           6500        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Îðåíáóðãñêàÿ îáëàñòü                           |           7600        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ïåðìñêàÿ îáëàñòü                               |           8300        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Êîìè-Ïåðìÿöêèé àâòîíîìíûé îêðóã                |           7600        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ñâåðäëîâñêàÿ îáëàñòü                           |          10000        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|×åëÿáèíñêàÿ îáëàñòü                            |           7600        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Çàïàäíî-Ñèáèðñêèé ðàéîí                        |           8510        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ðåñïóáëèêà Àëòàé                               |           6600        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Àëòàéñêèé êðàé                                 |           7600        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Êåìåðîâñêàÿ îáëàñòü                            |           7440        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Íîâîñèáèðñêàÿ îáëàñòü                          |           8900        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Îìñêàÿ îáëàñòü                                 |           7250        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Òîìñêàÿ îáëàñòü                                |           8000        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Òþìåíñêàÿ îáëàñòü                              |           8400        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Õàíòû-Ìàíñèéñêèé àâòîíîìíûé îêðóã              |          12450        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|ßìàëî-Íåíåöêèé àâòîíîìíûé îêðóã                |           9630        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Âîñòî÷íî-Ñèáèðñêèé ðàéîí                       |           8740        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ðåñïóáëèêà Áóðÿòèÿ                             |           6100        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ðåñïóáëèêà Òûâà                                |           5660        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ðåñïóáëèêà Õàêàñèÿ                             |           6200        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Êðàñíîÿðñêèé êðàé                              |           9800        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Òàéìûðñêèé àâòîíîìíûé îêðóã                    |           8540        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ýâåíêèéñêèé àâòîíîìíûé îêðóã                   |           8540        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Èðêóòñêàÿ îáëàñòü                              |           9740        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Óñòü-Îðäûíñêèé Áóðÿòñêèé ÀΠ                   |           9000        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|×èòèíñêàÿ îáëàñòü                              |           6900        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Àãèíñêèé Áóðÿòñêèé àâòîíîìíûé îêðóã            |           6550        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Äàëüíåâîñòî÷íûé ðàéîí                          |           8870        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ðåñïóáëèêà Ñàõà (ßêóòèÿ)                       |           9850        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Åâðåéñêàÿ àâòîíîìíàÿ îáëàñòü                   |           6800        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|×óêîòñêèé àâòîíîìíûé îêðóã                     |           7250        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ïðèìîðñêèé êðàé                                |           8800        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Õàáàðîâñêèé êðàé                               |           8800        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Àìóðñêàÿ îáëàñòü                               |           8500        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Êàì÷àòñêàÿ îáëàñòü                             |           7300        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Êîðÿêñêèé àâòîíîìíûé îêðóã                     |           7300        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ìàãàäàíñêàÿ îáëàñòü                            |           7300        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ñàõàëèíñêàÿ îáëàñòü                            |          10830        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Êàëèíèíãðàäñêèé ðàéîí                          |          10100        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Êàëèíèíãðàäñêàÿ îáëàñòü                        |          10100        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|ã.Ìîñêâà                                       |          16000        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|ã.Ñàíêò-Ïåòåðáóðã                              |          10300        |

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

 

Ïðèëîæåíèå N 2

ê ïîñòàíîâëåíèþ Ãîññòðîÿ ÐÔ

îò 30 àâãóñòà 2002 ã. N 108

 

Ðàçìåðû ñðåäíåé ñòîèìîñòè 1 êâ. ìåòðà îáùåé ïëîùàäè æèëüÿ, äëÿ ðàñ÷åòà áåçâîçìåçäíûõ ñóáñèäèé íà ñòðîèòåëüñòâî æèëüÿ äëÿ ãðàæäàí, ïîñòðàäàâøèõ îò ïàâîäêà 2002 ã. â Þæíîì Ôåäåðàëüíîì îêðóãå

 

 

Ñóáúåêò Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

Ñòîèìîñòü (ðóáëåé) Ñòðîèòåëüñòâî

(ñ ó÷åòîì âñåõ çàòðàò)

Ðåñïóáëèêà Äàãåñòàí

8020

Ðåñïóáëèêà Èíãóøåòèÿ

8020

×å÷åíñêàÿ Ðåñïóáëèêà

8380

Êàáàðäèíî-Áàëêàðñêàÿ Ðåñïóáëèêà

8020

Êàðà÷àåâî-×åðêåññêàÿ Ðåñïóáëèêà

8020

Ðåñïóáëèêà Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ - Àëàíèÿ

8020

Êðàñíîäàðñêèé êðàé, Ðåñïóáëèêà Àäûãåÿ

8500

Ñòàâðîïîëüñêèé êðàé

8020

 

                                    

                         

                         

                     

                   

                                     

 
< Ïðåä.   Ñëåä. >
Ïîëåçíîå:  
Ñêà÷àòü áåñïëàòíî Íîðìàòèâíî-ïðàâîâûå äîêóìåíòû